Vkládám zboží do košíku ... čekejte.
Dnes je 22.7.2017

Aktuální utkání 28. 5. 2017
FC Baník Ostrava - 1.SC Znojmo FK
Košík je prázdný

 

Obchodní podmínky a reklamační řád FC Baník Ostrava, a.s.

 

 

Všeobecně

 1. Těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem se řídí veškerý online prodej vstupenek na sportovní, kulturní, společenské, nebo jiné akce, (dále jen “Akce”) pořádané FC Baník Ostrava, a.s. se sídlem Bukovanského 4/1028, Slezská Ostrava 710 00, IČ 64610128, (dále jako „FCB“).
 2. Smluvní vztah vzniká výlučně mezi FCB jako pořadatelem Akce a vlastníkem (držitelem) vstupenky.
 3. Těmito obchodními podmínkami se řídí veškerý prodej vstupenek realizovaný jak na prodejních místech FCB, kterými jsou Fanshop FC Baník Ostrava, OC Futurum a OC Fórum Nová Karolina, (dále jako „prodejní místo“), tak i prostřednictvím internetového prodejního místa FCB na internetové adrese www.fcb.cz, (dále jako „online prodej“).
 4. Zakoupením vstupenky na Akci vyjadřuje vlastník vstupenky, (dále jako „fanoušek“), souhlas s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a zavazuje se jimi řídit.
 5. Vstupenkou se pro účely těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu rozumí i permanentní vstupenka.
 6. Vstupenky na Akce FCB jsou prodávány prostřednictvím adresného ticketingu, tzn., že vstupenka je prodávána fanouškovi na jeho jméno a na základě dalších identifikačních údajů. Při vstupu na Akci je po fanouškovi vyžadováno prokázání totožnosti fanouška. Fanoušek je povinen prokázat svou totožnost, jinak nebude vpuštěn na Akci.
 7. S ohledem na skutečnost, že jsou vstupenky na Akci určeny vždy pro konkrétního fanouška, je vstupenka nepřenosná.
 8. Vstupenka se jakýmikoliv dodatečnými úpravami, poškozením nebo zničením stává neplatnou.
 9. Vstupenka opravňuje výhradně k návštěvě Akce uvedené na vstupence. Při opuštění místa konání Akce pozbývá vstupenka svoji platnosti a opakovaný vstup na Akci není možný. Poslední věta se nevztahuje pro permanentní vstupenky.
 10. Fanoušek je v souvislosti se vstupem na konkrétní Akci vždy povinen dodržovat pravidla stanovená FCB. Je rovněž povinen podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Akce, dodržovat pokyny FCB, pořadatelů a bezpečnostních pracovníků.
 11. FCB si vyhrazuje právo na změnu programu, termínu nebo místa konání Akce. Nákupem vstupenky bere zákazník toto právo FCB na vědomí.
 12. Veškeré dotazy, připomínky nebo stížnosti týkající se prodeje vstupenek může fanoušek zaslat písemně na adresu FC Baník Ostrava, Bukovanského 4/1028, 710 00 Ostrava, nebo na e-mail ticketing@fcb.cz. Případně je fanoušek oprávněn se obrátit na Českou obchodní inspekci.

 Postup při online prodeji jednorázových vstupenek

 1. Tato část obchodních podmínek se týká jen prodeje jednorázových vstupenek na Akci. Prodej permanentek je možný jen na prodejních místech.
 2. Online prodej vstupenek je možný pouze pro majitele karty FCB, kteří při žádosti o vydání karty FCB zadali emailovou adresu a současně si aktivovali kartu FCB pro online prodej na internetových stránkách www.banik.ticketto.cz.
 3. Fanoušek, který nezadal svou emailovou adresu při žádosti o vydání karty FCB tak může dodatečně učinit na prodejním místě nebo emailem na adrese ticketing@fcb.cz, ve kterém sdělní následující údaje: jméno, příjmení a e-mailový kontakt.
 4. Po provedené aktivaci karty FCB je možné se přihlásit do systému online prodeje vstupenek. V sytému online prodeje si fanoušek vybere požadované místo na Akci a provede platbu jedním z nabízených způsobů platby přes zabezpečené internetové připojení.
 5. Platbu vstupenky je nutné provést do 30 minut od výběru místa, jinak se transakce ruší a místo je opět uvolněno jiným fanouškům.
 6. V případě řádného a včasného zaplacení vstupenky je vstupenka automaticky a zdarma nahrána na kartu FCB. Fanoušek je tak povinen pro vstup na Akci použít kartu FCB, případně se prokázat dokladem o provedené platbě. Doklad o provedené platbě online prodeje je fanouškovi zaslán na jejich email. Zaslání vstupenky jiným způsobem není možné.
 7. Po zaplacení ceny vstupenky již není možné vstupenku (místo) měnit. Fanoušek nemá nárok na vrácení ceny vstupenky.
 8. Cena vstupenky na Akci se fanouškovi zobrazuje před jejím zaplacením podle zvoleného místa vstupenky a druhu Akce. Fanoušek tak vždy před zaplacením zná cenu vstupenky.
 9. Odesláním požadavku na vybranou vstupenku se fanoušek zavazuje řídit pravidly stanovenými v těchto obchodních podmínkách a reklamačním řádu FCB.
 10. Vstupenku na Akci je možné prostřednictvím online prodeje koupit nejpozději do skončení Akce.
 11. Fanoušek jako spotřebitel zakoupením vstupenky ve smyslu ustanovení § 1837 písm. a) občanského zákoníku souhlasí, že poskytnutí služeb (umožnění návštěvy Akce) se uskuteční ještě před uplynutím zákonné 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy. Fanoušek bere na vědomí, že z tohoto důvodu nemá právo na odstoupení od smlouvy v souvislosti s prodejem vstupenky na Akci.

 Reklamační řád

 1. Veškeré reklamace vstupenek zakoupených na Akce FCB se řídí těmito obchodními podmínkami.
 2. Zaplacená cena vstupenky se nevrací, pokud není v těchto obchodních podmínkách nebo reklamačním řádu výslovně uvedeno jinak.
 3. FCB neodpovídá za to, že se Akce nebude konat z důvodů mimořádných skutečností, kterými jsou myšleny zejména výjimečný nebo válečný stavy, stav nouze, kontumace sportovního utkání z důvodu na straně hostujícího týmu apod. V takovém případě nemá fanoušek právo na vrácení ceny zakoupené vstupenky.
 4. V případě nekonání Akce z jiných důvodů, zejména důvody na straně FCB, nepříznivé povětrnostní podmínky apod., má fanoušek nárok na vrácení ceny vstupenky na základě jejího předložení v prodejním místě. Toto ustanovení se netýká permanentních vstupenek.
 5. Bude-li vrácena cena vstupenky postupem podle bodu 27., nebudou fanouškovi vráceny poplatky zaplacené FCB za použití platební karty fanouškem.
 6. V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a zákazníkovi nebude poskytnuta náhrada.
 7. Veškeré reklamace je možné provést osobně na prodejních místech nebo písemně na e-mail ticketing@fcb.cz.

 Ochrana osobních údajů

 1. Zakoupením vstupenky dává fanoušek souhlas FCB v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a ve smyslu zákona 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to i prostřednictvím elektronické komunikace, se zpracováním osobních údajů fanouška poskytnutých v rámci prodeje vstupenky, tj. zejména osobních údajů vyplněných v rámci aktivace karty FCB pro online prodej, při uzavření smluvního vztahu (prodeje vstupenky) a dalších osobních údajů následně poskytnutých v rámci komunikace s FCB. Fanoušek souhlasí se zpracováním uvedených osobních údajů po dobu od prodeje vstupenky na Akci a po nezbytně nutnou dobu po jejím skončení, zejména k archivaci a likvidaci osobních údajů fanouška. Fanoušek souhlasí s tím, že jeho osobní údaje budou zpracovávány FCB jakožto správcem a souhlasí s tím, že FCB je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů jiného zpracovatele.
 2. FCB zpracovává jen nezbytně nutné osobní údaje fanouška. Účelem zpracování osobních údajů fanouška je splnění zákonných povinností FCB jako správce, ověření totožnosti při vstupu fanouška na Akci a v průběhu Akce, zajištění bezpečnosti a pořádku v průběhu Akce, komunikace s fanouškem, pro pozdější využití, jako je např. odesílání zakoupených vstupenek, zasílání informací o změnách Akcí či vstupenek, dále za účelem vyhodnocení, udržení a zdokonalování vztahů fanoušky nebo pro vylepšování svých služeb a produktů, pro jejich pozdější využití pro statistické účely.
 3. Výše uvedené skutečnosti slouží rovněž jako informace ve smyslu § 11 zákona o ochraně osobních údajů. Osobní údaje fanouška mohou být pro nezbytně nutné účely zpřístupněny obchodní korporaci ČECHYMEN a. s., IČO 29387132, se sídlem Potoční 503/3, 717 00 Ostrava- Bártovice, která zajišťuje pro FCB provoz sytému Hedurio a dále obchodní korporaci Oriental.cz s. r. o., IČO 28595378, se sídlem Výškovická 3085/5, 700 30 Ostrava - Zábřeh, která pro FCB zajišťuje provoz systému Ticketto na prodej vstupenek. Všechny osobní údaje jsou zpřístupněny jen na základě smlouvy se třetí osobou, na základě které se třetí osoba zavazuje zachovávat mlčenlivost a veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů. Kromě výše uvedených osob nejsou v současné době osobní údaje fanouška zpřístupněny žádné další třetí osobě. V případě, že budou v budoucnu osobní údaje zpřístupněny další třetí osobě, bude o tomto fanoušek informován prostřednictvím internetových stránek FCB. Fanoušek má práva dle zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, fanoušek může kdykoliv požádat FCB o informaci o zpracovávání svých osobních údajů, může požádat o vysvětlení, požadovat, aby FCB opravil, blokoval, doplnil nebo zlikvidoval nesprávné nebo neaktuální osobní údaje fanouška.
 4. Fanoušek může FCB žádat o informaci o zpracování svých osobních údajů. Za poskytnutí informací může být požadována ze strany FCB náhrada skutečně vynaložených nákladů za poskytnutí informací.
 5. Každý fanoušek, který zjistí nebo se domnívá, že FCB provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života fanouška nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může

                                I.            požádat FCB o vysvětlení,

                               II.            požadovat, aby FCB nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Je-li žádost fanouška shledána oprávněnou, FCB odstraní neprodleně závadný stav a vyrozumí fanouška o přijatých opatřeních.

 1. Fanoušek může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv písemně a bezplatně odvolat na adrese sídla FCB.
 2. FCB osobní údaje shromažďuje a uchovává prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti. Osobní údaje jsou chráněny v souladu s uvedeným zákonem o ochraně osobních údajů.

 Závěrečná ustanovení

 1. Pokud by bylo některé ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu neplatné, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.
 2. FCB si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky a reklamační řád aktualizovat.
 3. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád vstupují v platnost a účinnost jejich zveřejněním.

 

Provozovatel ticketingu: FC Baník Ostrava a.s., Bukovanského 4/1028, 710 00 Slezská Ostrava IČ: 64610128 DIČ: CZ76410128

Copyright (c) Pro provoz a tvorbu internetového obchodu využíváme systém Ticketto.